Mijnwerkenzekerheid.nl en Privacy

Persoonsgegevens die u opgeeft op Mijnwerkenzekerheid.nl, gebruikt de Rijksoverheid alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoet de Rijksoverheid aan de privacywetgeving.

Hoe gaat de Rijksoverheid om met uw persoonsgegevens?
De Rijksoverheid gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. De Rijksoverheid bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is, voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens?
De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het College bescherming persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens.

Meer informatie over privacy vindt u op Rijksoverheid.nl.