Transitievergoeding

Stap 1/5

Let op: deze tool kunt u alleen gebruiken als het ontslag plaatsvond vóór 1 januari 2020. Dit is het geval als:
 • de werkgever voor 1 januari 2020 een verzoek heeft ingediend bij UWV om toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst te verlenen;
 • de werkgever voor 1 januari 2020 een verzoek tot ontbinding heeft ingediend bij de kantonrechter;
 • u als werknemer voor 1 januari 2020 heeft ingestemd met de opzegging door de werkgever.
Als het ontslag plaatsvindt op of na 1 januari 2020 kunt u gebruik maken van de Rekenhulp transitievergoeding op https://rekenhulptransitievergoeding.nl/

Voor meer informatie over de transitievergoeding kunt u terecht op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontslag/vraag-en-antwoord/hoe-hoog-is-de-transitievergoeding-als-ik-word-ontslagen

Als u uw baan kwijt raakt dan kan u recht hebben op een transitievergoeding. De transitievergoeding is een vergoeding die uw werkgever aan u moet betalen. U hebt recht op een transitievergoeding als u tenminste 24 maanden in dienst bent geweest bij uw werkgever (tijdelijk of vast) en als uw arbeidscontract is geëindigd op initiatief van de werkgever (dat wil zeggen: u wordt ontslagen of uw tijdelijke contract wordt niet verlengd). Dit recht bestaat ook als u zelf ontslag neemt wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uw werkgever.

Ontslagprocedure gestart voor 1 juli 2015

De wettelijke transitievergoeding treedt in werking per 1 juli 2015. Als een ontslagprocedure is gestart vóór 1 juli 2015 zijn de oude regels van toepassing.

Als een van de volgende situaties bij u van toepassing is, dan gelden de oude regels en bestaat er nog geen recht op een transitievergoeding:

 • Uw werkgever heeft het verzoek om toestemming voor opzegging van uw arbeidsovereenkomst voor 1 juli 2015 ingediend bij UWV.
 • Uw werkgever heeft het verzoek om ontbinding van uw arbeidsovereenkomst voor 1 juli 2015 ingediend bij de kantonrechter.
 • Uw werkgever heeft uw arbeidsovereenkomst voor 1 juli 2015 opgezegd.


Lopende collectieve of individuele afspraken over voorzieningen en/of vergoedingen bij ontslag

Als u op basis van voor 1 juli 2015 gemaakte collectieve of individuele afspraken recht heeft op voorzieningen en/of vergoedingen bij ontslag, kan het zijn dat die afspraken (tijdelijk) voorgaan op de transitievergoeding. In dat geval heeft u in plaats van de transitievergoeding recht op die voorzieningen en/of vergoedingen.

Als een van de volgende situaties bij u van toepassing is, dan heeft u geen recht op een transitievergoeding.


 • Als u op grond van een collectieve afspraak met de vakbond(en) (bijvoorbeeld een cao) die uiterlijk op 1 juli 2015 is ingegaan aanspraak maakt op voorzieningen en/of vergoedingen bij ontslag, bepaalt het overgangsrecht dat dit in de plaats komt van de transitievergoeding. Dit geldt ook als het contract eindigt op of na 1 juli 2016, maar de procedure bij UWV (CAO-commissie) of de kantonrechter voor 1 mei 2016 is gestart.

  Hierop geldt een uitzondering als in de collectieve afspraken al rekening is gehouden met de transitievergoeding en daarin is opgenomen dat de vergoedingen of voorzieningen een aanvulling op de transitievergoeding zijn. Er geldt ook een uitzondering als u een tijdelijk contract hebt en u op grond van de collectieve afspraak niet dezelfde aanspraak maakt op voorzieningen en/of vergoedingen als het geval zou zijn geweest als u een vast contract zou hebben. In dat geval heeft u wel recht op de transitievergoeding. Dat is ook het geval als de collectieve afspraak alleen betrekking heeft op compensatie van een tragere WW-opbouw en verkorting van de maximale WW-duur.
  Dit overgangsrecht vervalt in ieder geval per 1 juli 2016. Het kan eerder vervallen als een collectieve afspraak wordt verlengd, gewijzigd, of komt te vervallen. Dat is alleen niet zo als de collectieve afspraken uit meerdere onderdelen bestaan, bijvoorbeeld een cao en een sociaal plan en alleen het sociaal plan vervalt. Dan kan, bij het opstellen van een nieuw sociaal plan) met de vakbond(en) zijn afgesproken dat het overgangsrecht toch blijft gelden tot 1 juli 2016.

 • Als u op grond van tussen u en uw werkgever, of tussen uw werkgever en de ondernemingsraad, gemaakte afspraken aanspraak maakt op voorzieningen en/of vergoedingen bij ontslag en het uw keuze is om hiervan gebruik te maken (waarmee u afziet van de transitievergoeding).

  Dit overgangsrecht vervalt als afspraken worden verlengd, gewijzigd of komen te vervallen. Ook als de afspraken uit meerdere onderdelen bestaan en één daarvan verlengd of gewijzigd wordt, of komt te vervallen.

  Meer informatie over voorgaande overgangsregelingen en voorwaarden daarbij vindt u op de factsheet Transitievergoeding:
  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontslag/documenten-en-publicaties/brochures/2015/06/04/wwz-transitievergoeding.html en op http://www.mijnwerkenzekerheid.nl.


Uitzonderingen op transitievergoeding

Op het recht op de transitievergoeding bestaat een aantal uitzonderingen.

Uw werkgever hoeft u geen transitievergoeding te betalen als:

 • het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uzelf. (De kantonrechter kan de transitievergoeding geheel of gedeeltelijk aan u toekennen, als het niet toekennen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.)
 • u bij ontslag nog geen 18 jaar bent en u tijdens uw dienstverband gemiddeld niet meer dan 12 uur per week heeft gewerkt.
 • sprake is van ontslag wegens of na het bereiken van de AOW-leeftijd of andere pensioengerechtigde leeftijd.
 • uw werkgever failliet is, surseance van betaling heeft of op uw werkgever de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is.
 • in een cao een – op individueel niveau bezien - gelijkwaardige voorziening voor een transitievergoeding is opgenomen.
 • uw tijdelijke contract afloopt en uw werkgever en u bij voorbaat afspreken dat uw contract binnen ten hoogste zes maanden wordt voortgezet en het nieuwe contract tussentijds kan worden opgezegd.


Als u de tool hebt doorlopen, ontvangt u een conclusie waarin is aangegeven of u recht hebt op een transitievergoeding en hoe hoog uw transitievergoeding is. Dit is gebaseerd op de door u ingevulde gegevens. Houdt u er rekening mee dat de daadwerkelijke transitievergoeding anders kan uitvallen.